Mục đích công tác khảo sát xây dựng là gì ?

Quet3D 0 Comments 15 Tháng Tám, 2022

Mục đích của khảo sát xây dựng là hoạt động giám sát, đo lường, thăm dò, thu nhập và tổng hợp những tài liệu về điều kiện tự nhiên của khu vực và địa điểm xây dựng để phục vụ cho thiết kế. Khảo sát xây dựng bao gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát phục vụ cho hoạt động xây dựng.

Muốn xây dựng một công trình có chất lượng cao đồng thời đáp ứng các điều kiện về thời gian thi công ngắn, chi phí lao động và chi phí vật chất thấp thì việc thiết kế công trình phải được tiến hành trên cơ sở khảo sát công trình kĩ lưỡng, trên cơ sở áp dụng các phương pháp tính toán hiện đại cũng như các phương pháp thi công tiên tiến.

Thực hiện một cuộc khảo sát xây dựng nhằm làm rõ nhu cầu của xã hội, hữu ích kinh tế và khả thi về kỹ thuật của công trình xây dựng. Thành quả của cuộc khảo sát xây dựng phải được xác định rõ nguyên nhân phương pháp để đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với công trình xây dựng, điều kiện và khả năng xây dựng công trình, lợi ích cho việc xây dựng công trình đó mang lại cho quá trình tái sản xuất xã hội. Không thể có một thiết kế chất lượng mà ko dựa trên những hồ sơ kiểm tra công trình chính xác.

Công tác khảo sát xây dựng luôn phải được thực hiện theo một số giai đoạn nhất định theo nguyên tắc từ tổng quát đến cụ thể, từ tổng quát đến chi tiết nhằm cung cấp tài liệu chính xác nhất cho thiết kế công trình.

ảnh minh họa công tác khảo sát

Mục đích công việc khảo sát trong các bước thiết kế

Khảo sát để lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình

Mục đích của khảo sát là để lập báo cáo đầu tư xây dựng là thu thập các tài liệu cần thiết để đánh giá sơ bộ nhu cầu đầu tư xây dựng công trình, những thuận lợi và khó khăn, xác định sơ bộ địa điểm. vị trí, quy mô dự án và dự toán tổng mức đầu tư cũng như đánh giá sơ bộ hiệu quả đầu tư kinh tế – xã hội của dự án.

Khảo sát để lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Mục đích của cuộc khảo sát nhằm tạo ra một dự án đầu tư xây dựng công trình là thu thập các tài liệu để xác định nhu cầu đầu tư xây dựng công trình, để chọn hình thức đầu tư, để xác định địa điểm và quy mô của dự án. xây dựng, chọn một kế hoạch xây dựng tối ưu, đề xuất giải pháp thiết kế hợp lý, tính toán toàn bộ đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư kinh tế xã hội của dự án.

Khảo sát để lập thiết kế kỹ thuật

Mục đích của cuộc khảo sát để thực hiện thiết kế kỹ thuật là thu thập các tài liệu cần thiết về kế hoạch làm việc được thông qua bởi các nhà chức trách (dự án đầu tư xây dựng công trình) để thực hiện hồ sơ về thiết kế kỹ thuật và giá cả chi phí, dự tính cũng như chuẩn bị đấu thầu tài liệu, hồ sơ đề xuất hoặc chỉ định thầu.

Khảo sát để lập thiết kế bản về thi công

Mục đích của cuộc khảo sát nhằm thiết kế xây dựng được thực hiện để phục vụ xây dựng các công trình xây dựng, kỹ thuật, cầu, đường hầm, cảng, đường phố, đê, đập, kênh, tường chắn … . Theo các phương án công trình đã được duyệt khi thiết kế kỹ thuật và đấu thầu xây dựng.

Yêu cầu đối với khảo sát xây dựng

  1. Nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại, cấp công trình, loại công trình khảo sát, các bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng.
  2. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng được áp dụng.
  3. Việc khảo sát xây dựng phải tuân thủ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng đã được phê duyệt và được kiểm tra, giám sát. nghiệm thu theo quy định.
  4. Kết quả khảo sát xây dựng phải được lập thành báo cáo, đảm bảo trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế và phải được phê duyệt.
  5.  Nhà thầu khảo sát xây dựng phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và loại hình khảo sát.

Leave a Comment