Khảo sát xây dựng và các yêu cầu đối với khảo sát xây dựng là gì?

Quet3D 0 Comments 15 Tháng Tám, 2022

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình triển khai các hoạt động xây dựng, bao gồm các công trình xây dựng mới, trùng tu và cập nhật. Trong đó, đo lường thi công là một trong các hoạt động thi công xây dựng, diễn ra trong quá trình thực thi chuẩn bị và đầu tư xây dựng dựng chương trình đầu tư xây dựng. Vậy hiện nay pháp luật đã đưa ra những yêu cầu cụ thể và cụ thể về hoạt động đo đạc và thi công xây dựng? Hãy  cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này ngay bây giờ.

1. CÁC LOẠI HÌNH KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

Nói một cách dễ hiểu, khảo sát xây dựng là hoạt động khảo sát, thăm dò, đo đạc, lập bản vẽ, thu thập, phân tích, nghiên cứu và đánh giá các điều kiện tự nhiên chung của khu vực và địa điểm xây dựng về mặt địa lý. hình học, địa chất công trình, hiện trạng công trình để có giải pháp đúng đắn, hợp lý khi thiết kế và xây dựng công trình.

Căn cứ tại Điều 73, Luật Xây dựng năm 2014 quy định có 04 loại hình khảo sát bao gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thuỷ văn và khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định. 

2. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

Điều 25, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định các trình tự thực hiện khảo sát bao gồm: lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, thực hiện khảo sát xây dựng và nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng,

Với trình tự thực hiện khảo sát như vậy, pháp luật hiện hành đã quy định yêu cầu đối với từng bước thực hiện khảo sát tại Điều 74, Luật Xây dựng 2014, cụ thể như sau:

+ Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát, bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng.

+ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng được áp dụng.

+ Công tác khảo sát xây dựng phải tuân thủ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt và được kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo quy định.

+ Kết quả khảo sát xây dựng phải được lập thành báo cáo, bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế và phải được phê duyệt.

+ Nhà thầu khảo sát xây dựng phải đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát.

Leave a Comment